δΈ­ ζ—₯ ζ–°θž web。 εœ‹ιš›

εœ‹ιš›

ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­ ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­

saveCurrentTimerValue,getPerformanceI13nObject:h. getElementById "ybar" ,searchBox:t,searchInput:document. removeEventListener "mouseenter",Et ,ct. getOwnPropertyDescriptor e,n ;Object. createElement t ;for var o in e. asyncIterator throw new TypeError "Symbol. preventDefault ,x N ,t f ,n u. getI13nObject "srch-asst","0",r. setAttribute "data-ylk","slk:Settings;elm:btn;sec:ybar;subsec:settings;pkgt:profile-pane;itc:0;tar:login. addHoverEvent Tt,"ybar","profile-expand",xe ,ct. contains "yns-link" return Ye. addEventListener "enterKeyPressed",o ,n. customKeyBoard ;break;case 27:s. ApplyOverrides t,h,o,a ;return s. addEventListener "keydown",i ,n. responses[0],["response","result","messages"] ,! formTag,"data-textBotSearch" ;i. beaconClick,saveCurrentTimerValue:h. error ,Mt "Error with mail count request",e,e. SearchAssist failed to initialise";e. addEventListener "searchBtnClicked",o ,n. setAttribute "viewBox","0 0 24 24" ,i. set t,"aria-expanded","false" ,t. contains "ybar-overlay" document. ",errorMsg:"Please check back later. value return e new Error "No appId, user is logged out" ;if! searchBoxId ,searchBoxBackButton:document. idx,elm:"search",elmt:"srch-asst",subsec:"searchbox",itc:"0",tar:"search. stopPropagation e ;break;case 27:if! set r,"aria-autocomplete","both" ,i. stopPropagation e ;break;case 38:a. preventDefault ,x P ,t p ,n u. setRequestHeader "X-Oath-YmReqId",t ,o. 0,notifOnboardBtnLabel:"Notify Me",notifOnboardMsg:"Get alerts for breaking news and top stories",showYahooLogo:! addEventListener "click",s ,R. initPerformanceMetricsBeaconListener ,h. toggle "ybar-overlay" ,document. addEventListener "assistSelectionClicked",a ,n. dispatchEvent new CustomEvent "toggle-overlay" ,! addEventListener "mouseenter",Et ,ct. stopPropagation e ;break;case 39:a. setTimeStamp ,loadInHpViewer:! add "ybar-searchbox-assist-fullscreen" ,document. getElementById "ybar-logo" ,logoImages:document. getAttribute "data-sabase" ,window.。 。 。

13
。

εœ‹ιš›

ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­ ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­

。 。

15
。 。

εœ‹ιš›

ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­ ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­

。 。

11
。 。

εœ‹ιš›

ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­ ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­

。 。

3
。

εœ‹ιš›

ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­ ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­

。 。 。

19
。

εœ‹ιš›

ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­ ζ—₯ ζ–°θž web δΈ­

。 。

12
。 。