面影 しぐれ。 大川栄策 面影しぐれ

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

kaze ga yo bu no ka omae no koe ka si ra nu takoku no yoru no ame waka re mo i e zu tada hitori yu reru kokoro de koko made ki ta ga urumu tomo ri ni omo i mida re te omokage sigure so e nu sa dame ni kana siku sa i ta mo e te hakana i koi no hana hutari de i kiru siawase ha syosen ore ni ha miha tenu yume ka rozi no yatai de ao ru ku sake omokage sigure yo xtu te magirasu setu nai mune ni tuno ru miren ga si miru sake mia geru sora ni ao i tuki sugata utu si te sono na wo yo be ba tu ki nu omo i ni mo rasu tameiki omokage sigure.。 。 。

13

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

。 。 。

7

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

。 。

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

18
。 。

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

。 。

14

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

。 。 。

19

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

。 。

11
。 。

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

1

大川栄策 面影しぐれ

しぐれ 面影 しぐれ 面影

。 。